Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w BIM-RES Sp. z o.o.

INFORMACJA

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej, formularzy kontaktowych, poczty e-mail, telefonicznie lub bezpośrednio od Ciebie w związku z zainteresowaniem naszą ofertą znajdziesz poniżej.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest BIM-RES Sp z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Instalatorów 3/25, NIP: 5170393219, REGON: 380955552

Dane kontaktowe: tel. +48 17 871 59 59 lub e-mail: biuro@bim-res.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Zgodnie z ustawą nie jesteśmy zobligowani do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się z nami na adres e-mail: biuro@bim-res.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w następujących celach:

 • w celu kontaktu i odpowiedzi na zadane zapytania pochodzące z strony internetowej, formularza kontaktowego, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu prezentacji i oferowania bezpośrednio naszych produktów i usług (marketing bezpośredni) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach statystycznych i analitycznych, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Odbiorcy danych:

Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), z którymi zawarliśmy umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, świadczące dla nas usługi: księgowe, prawnicze, bhp, informatyczne, marketingowe.

Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego.

Przekazywanie danych do państw trzecich:

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub do odwołania udzielonej zgody.

 • Dane pozyskane w ramach złożenia zapytania, kontaktu e-mail, formularza kontaktowego ze strony internetowej lub telefonicznie przetwarzane będą do czasu istnienia celu w jakim zostały pozyskane lub utraty podstawy prawnej ich przetwarzania, czyli przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, na złożone zapytania oraz przedstawienia oferty. W przypadku braku dalszego kontaktu z Twojej strony, w momencie kiedy uznamy, że nie jesteś zainteresowany/a naszą ofertą dane zostaną usunięte. Dane zostaną usunięte również w przypadku utraty podstawy ich przetwarzania czyli wycofania udzielonej przez Ciebie zgody.
 • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś/łaś w sprawie jej zawarcia. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną usunięte, z wyjątkiem danych niezbędnych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, email) przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 • Jeżeli dojdzie do podpisania umowy Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasła umowa. Służy to określeniu jednej daty usunięcia danych osobowych dla umów kończących się w danym roku.
 • Dane pozyskane w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, będą przechowywane do czasu realizacji tego celu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem celu przetwarzania.

Twoje prawa:

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 •  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 •  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 •  prawo do żądania usunięcia danych;
 • Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 •  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 •  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 •  prawo do przenoszenia danych;

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe dotyczące Ciebie, które nam dostarczyłeś/łaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 •  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możesz dokonać równie łatwo jak ją wyraziłeś przy użyciu dowolnej formy kontaktu.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuro@bim-res.pl, zadzwoń pod numer: +48 17 871 59 59, lub zgłoś listownie na adres: 35-210 Rzeszów, ul. Instalatorów 3/25.

Informacja o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oferowanych przez nas usług, kontaktu w celu odpowiedzi na zadane zapytania oraz możliwości zaprezentowania interesującej Cię oferty. W szczególności jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia praw i obowiązków ciążących na Administratorze względem klienta.

Informacja o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu, oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Zadzwoń do nas